பாய்மரக்கப்பல்கள் வகைகளும் பிரிவுகளும் Types of Sailing Ships

பாய்மரக்கப்பல்கள் வகைகளும் பிரிவுகளும்

sailing ships

Ketch

sailing ships

3 Masted Schooner

sailing ships

3 Masted Staysail Schooner and 3 Masted Topsail Schooner

sailing ships

Brigantine and Brig

sailing ships

Barkentine

sailing ships

Bark

sailing ships

Full Rigged Ship ideal rigging

sailing ships

Full Rigged Ship (Christian Radich)

sailing ships

Full Rigged Ship

sailing ships 00a

Three Mast, Two Mast and Single Mast

sailing ships 00b

Three Mast, Two Mast and Single Mast

Types of sailing ships

sailing ships 01

Barque or Bark and Barquentine

sailing ships 02

Bilander or Billander or be'landre

sailing ships 03

Brig and Brigantine

sailing ships 04

Caravel, Carrack

sailing ships 05

Catamaran

sailing ships 06

Clipper

sailing ships 07

Cog, Corvette

sailing ships 08

Cutter, dhow

sailing ships 09

Dinghy sailing

sailing ships 10

Frigate

sailing ships 11

fishing smack

sailing ships 12

Fluyt, Fluit or Flute

sailing ships 13

Full rigged ship

sailing ships 14

sailing ships 15

Hermaphrodite brig or Brigantine

sailing ships 16

Junk lug rigged Chinese trade ship

sailing ships 17

Ketch

sailing ships 18

Koch, Longships

sailing ships 19

Luzzu

sailing ships 20

Pram or Pramm

sailing ships 21

Schooners

sailing ships 22

Ship of the Line, Sloop

sailing ships 23

Snow or Snaw

sailing ships 24

Tjotter, Trimaran

sailing ships 25

Hokulea, Windjammer

sailing ships 20

Xebec or Zebec, Yawl

sailing ships 27

Proa, Sloop

sailing ships 28

Cutter, Yawl, Ketch, Catboat

sailing ships 29

Gunter, Schooner, Brig, Brigantine

sailing ships 30

Barquentine, Barque, Fully Rigged Ship, Bragana or felucca, Polacre

sailing ships 31

Junk, Full Rigged Ship

sailing ships 32

Full Rigged Ship, Barque, Barquentine

sailing ships 33

Brig, Brigantine, Schooner, Topsail Schooner

 

Contact Administrator: admin@valvai.com
                   Contact Writer: ponsiva@valvai.com